Інститут оздоровлення і відродження народів України
Благодійний фонд "Небодарний цілитель"
Інститут молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук України
ukr
rus eng
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА А.І. ПОТОПАЛЬСЬКОГО
Потопальський Анатолiй Iванович після закінчення в 1963 р. Івано-Франківського медичного інституту працював асистентом кафедри патологічної фізіології в цьому інституті.

В 1966 р. захистив кандидатську дисертацію у Львівському Державному медінституті.

З грудня 1967 р. по травень 1970 р. – ассистент кафедри патофізіології Львівського Державного медичного інституту, де займався науковою і викладацькою діяльністю.

З травня 1970 р. по січень 1977 р. – керівник проблемної лабораторії корегуючої терапії злоякісних пухлин і гемобластозів.

В 1972 р. присвоєне звання доцента кафедри патологічна фізіологія.

У лютому 1977 р. Потопальський А.І. був переведений в інститут молекулярної біології і генетики (ІМБіГ) НАН України, де працював старшим науковим співробітником до січня 1978 р. у лабораторії інструментальних методів досліджень.

З січня 1978 р. по червень 1978 р. був виконуючим обов’язки зав. відділом модифікації структури біологічно активних речовин (МСБАР), а в червні 1978 р. був затверджений завідуючим цього відділу. Потопальський А.І. очолював відділ МСБАР до квітня 1998 р. За цей період він зарекомендував себе як досвiдчений керiвник i органiзатор, зрiлий науковий працiвник, що здатний ставити i вирiшувати важливi науковi проблеми. В червні 1998 р. у зв’язку з реорганізацією структури і штатів ІМБіГ відділ МСБАР був переведений у відділ регуляторних механізмів клітини, де була створена лабораторія модифікації структури біологічно активних речовин, яку очолив А.І. Потопальський. В даний час він працює провідним науковим співробітником, керівником групи модифікації структури біологічно-активних речовин у відділі білкової інженерії та біоінформатики.

Пiд керiвництвом А.I. Потопальського сформувався i успiшно розвивається новий науковий напрямок по створенню i вивченню продуктiв алкiлування бiологiчно активних речовин, що має фундаментальний характер. Результати дослiджень, що вiн проводить, знаходять також практичне застосування в формi успiшних клiнiчних i виробничих випробувань запропонованих речовин при злоякiсних пухлинах, лейкозах i вiрусних iнфекцiях, а також як стимулятори росту рослин.

А.I. Потопальським вперше встановлена можливiсть вибiркової регуляцiї фiзiологiчних i патологiчних процесiв такими алкiлованими речовинами, як алкалоїди, бiогеннi амiни, солi металiв, нуклеїновi кислоти i їх компоненти шляхом їх включення в механiзми клiтинного метаболiзму, в тому числi i генетичний апарат.

А.І. Потопальський є автором протипухлинного, противірусного і імуномодулюючого препарату амітозин, який успішно в 1998-2002 рр. пройшов клінічні випробування. Він також є співавтором противірусного, протипухлинного, імунокорегуючого препарату ізатізон, який затверджений в ветеринарії і вивчається в медицині. Цей препарат вiдзначено багатьма призами i нагородами, його зареєстровано в Державному реєстрi ветеринарних противiрусних середникiв. Вивчення цього препарату здiйснюють багато колективiв науковцiв i практикiв.

Ще один напрямок його діяльності – створення нових форм, сортів і видів рослин. Поєднання властивостей різних видів і форм рослин дають майже необмежені можливості для профілактики і лікування людського організму. Таких гібридів створено більше 20, шість з яких затверджені Держсортоінспекцією України як перспективні сорти. Особливу популярність здобули кавбуз – молекулярний гібрид кавуна і гарбуза – та продукти його переробки: кавбузол, кавбузол-омолоджувач, кавбусорб, кавбусорб глистогінний, кавбусорб омолоджувач, соки, цукати, джеми, кавбузний куліш.

А.І. Потопальський розробив низку сучасних біотехнологій: цілеспрямоване поліпшення спадкової інформації біологічних об’єктів; очищення довкілля за допомогою рослин, здатних засвоювати атмосферний азот, замість дорогих хімічних добрив; отримання високих урожаїв на засолених грунтах; підвищення продуктивності корисних комах, риб, птахів, тварин; боротьба з агробактеріальним раком рослин на основі принципово нової технології його діагностики, профілактики і лікування; отримання стійкого до раку насіннєвого й садивного матеріалу винограду, кісточкових і зерняткових культур і овочів; підвищення врожайності рослин за допомогою обробки насіння злаків та овочів природним препаратом «Дивостим».

Потопальський А.І. був науковим керівником багатьох пріоритетних науково-дослідних тем в галузі молекулярної біології і генетики, з поміж них:

  1. Створення і апробація нових лікарських форм на основі алкілованих сполук (шифр 2.2.4.19, № держреєстрації 01.890011242 з проблеми «Молекулярна біологія. Генетика», 1989-1991 рр.).
  2. Вивчення адаптивних і імуномодулюючих властивостей алкілованих природних сполук з противірусною і протипух-
    линною дією (шифр 2.2.4.19, № держреєстрації UA01000369Р з проблеми «Генетика. Селекція», 1992-1996 рр.).
  3. Вивчення зв’язку між будовою і антивірусною дією похідних ізатізону (сполуки №1) та амітозину (сполуки №2) в системі вірус-клітина (шифр 2.2.4.19, № держ. реєстрації 0197U009719 з проблеми «Молекулярна біологія. Генетика», 1997-2001 рр.).
  4. Вивчити молекулярно-клітинні основи тривалого співіснування злоякісних пухлин з організмом та розробити спосіб його комплексної регуляції (шифр 2.2.4.19, № держреєстрації 0101 U 009209 з проблеми «Молекулярна i клiтинна онкологія», 2002-2006 рр.).
  5. Вплив амітозину і ізатізону та їх похідних на резистентність організму (шифр 2.2.4.19, № держреєстрації 0106 U 005433, пріоритетний напрям розвитку науки і техніки “¬Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих наук”, 2007-2011 рр.)
  6. Розробити комплексні препарати на основі ізатізону і вивчити їх противірусну та протипухлинну дію (шифр 2.2.4.19, № держ. реєстрації 0111 U 007699, пріоритетний напрям розвитку науки і техніки «Сучасні біотехнології та нанобіотехнології для медицини, ветеринарії та фармації. Біобезпека», 2012-2016 рр.)

Велику увагу придiляє А.I. Потопальський пiдготовцi наукових кадрiв. Пiд його керiвництвом пiдготовлено i захищено 7 кандидатських дисертацій.

А.I. Потопальський - активний винахiдник, має звання Заслужений винахідник України, Кращий винахiдник Академiї Наук України. Ним самим i в спiвавторствi надруковано в українських i закордонних журналах i збiрниках понад 390 наукових робiт, видано 17 монографiй, методичні рекомендації для застосування препарату iзатізон.

А.І. Потопальський виступав з доповідями на багатьох міжнародних і вітчизняних наукових конференціях, симпозіумах, з’їздах. Він був організатором трьох міжнародних науково-практичних конференцій по тематиці «Основи молекулярно-генетичного оздоровлення людини і довкілля»

31 травня-1 червня 2005 р у м. Києві на базі Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України відбувся Міжнародний науково-практичний форум з нового наукового напрямку «Основи молекулярно-генетичного оздоровлення людини і довкілля»

3 - 7 жовтня 2016 р. відбулася Міжнародна інтернет-конференція ІІ-го міжнародного науково-практичного форуму «Основи духовного і молекулярно-генетичного оздоровлення людини і збереження довкілля» за сприяння Глобального міжнародного науково-аналітичного проекту Global International Scientific Analytical Project (Лондон).

25 березня – 5 квітня 2018 р. відбулася Міжнародна інтернет-конференція ІІІ-го міжнародного науково-практичного форуму «Основи духовного і молекулярно-генетичного оздоровлення людини і збереження довкілля. Український прорив в світову цивілізацію і науку» за сприяння Глобального міжнародного науково-аналітичного проекту Global International Scientific Analytical Project (Лондон).

Диплом мед інституту
Диплом кандидата медичних наук
Атестат доцента
Диплом професора
Диплом винахідника
Біографія А.І. Потопальського у довіднику "Золотий фонд нації. Національні лідери України 2012"
pdf файл Біографії А.І. Потопальського з довідника "Золотий фонд нації"
Династія стр1

Династія стр2
Джерело
Текст в форматі pdf


    Copyright © 2020  All Rights Reserved