Інститут оздоровлення і відродження народів України
Благодійний фонд "Небодарний цілитель"
Інститут молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук України
ukr
rus eng

ФІЗАЛІС - СОРТ "СОЛЕГІННИЙ"


Фiзалiс - одна iз нових перспективних овочевих i лiкарських рослин, насiння якої було завезено i культивовано в 1926 р спiвробiтниками Всесоюзного iнституту рослинництва (ВIР).

Рiд фiзалiсiв належить до родини пасльонових. По своїм ботанiчним та господарським ознакам культурнi сорти фiзалiсу належать до мексiканської групи. Мексiканськi фiзалiси перевищують за смаковими якостями i краще переносять зниження температури (заморозки до - 20 С) нiж фiзалiси пiвденноамериканської групи.

Фiзалiс мексiканської популяцiї був сумiшшю рiзних сортiв з невеликими плодами, з неприємним специфiчним присмаком. Селекцiонер Алпат'єв А.В. на Грибовськiй овочевiй селекцiйнiй станцiї починаючи з 1932 р здiйснив селекцiйну роботу по вдосконаленню смакових якостей плодiв, пiдвищенню врожайностi та стiйкостi до зниження температури. За попереднi роки в Українi вдосконаленi та розмноженi такi сорти мексiканського фiзалiсу: Московський раннiй, Грунтовий грибовський i Кондитерський.

Сорт фiзалiсу "Солегiнний" створено обробкою насiння вихiдного сорту Грунтовий грибовський препаратами екзогенних нуклеїнових кислот, видiлених з пасльону жовтого, та наступним iндивiдуальним добором потомства на iзольованих дiлянках з рiзним ступенням засолення.

Сорт "Солегiнний" рекомендується для вирощування у вiдкритому грунтi розсадним та безрозсадним способами в районах Лiсостепу України та Полiсся.

Призначений для харчових потреб (вживання у свiжому виглядi, солiння, маринування) та як лiкарська рослина з солегiнною дiєю при вiдкладаннi солей у суглобах, остеохондрозi, при сечокам'янiй та жовчокам'янiй хворобi.

Сорт середньостиглий, вiд сходiв до повної технiчної стиглостi проходить 80-90 днiв при безрозсадному способi i 90-100 днiв при розсадному.

Кущ великий, напiвстоячий. Стебло багаторазово дихотомiчно розгалужене. На одному кущi 8-12 основних гiлок. Листя темно-зелене, середнього розмiру, нерозсiчене, видовжено-яйцевидної овальної форми. Пластинка листка гладка з середньовираженою нервацiєю. Краї листкiв гладкi або злегка зазубренi. Квiтки великi, зеленувато-жовтi, розмiщенi одиночно в мiсцях розгалуження гiлок, тичинки - лiловi. Чашечка (чохлик) велика, багатогранна, повнiстю заповнена плодом, iнодi на вершинi вiдкрита. Плоди гладкi, вiд плоско-округлих до округлих, свiтло-зеленого кольору, з пожовтiнням при достиганнi, масою 40-60 г, будовою i формою нагадують томати. Смак зрiлих плодiв кислувато-солодкий. Плоди позбавленi специфiчного неприємного присмаку у зв'язку iз зменшенням вмiсту алкалоїду фiзаєлiну. Плоди придатнi до транспортування, зберiгаються вiд 2 до 7 мiсяцiв, окремi екземпляры зберигаються до року.

Сорт високоврожайний (2,5-5 кг 1 кв м), холодостiйкий, засухостiйкий. Придатний для вирощування на збiднених азотом та засолених грунтах. Стiйкий до чорної нiжки. Може розмножуватись самосiвом при обробцi та доглядi за попередньою дiлянкою вирощування.

До недолiкiв сорту належить непереносимiсть довготривалої пониженої температури (-30С) та здатнiсть до захворювання фiтофторою в дощовi роки.

Хiмiчний склад. Плоди мають значний вмiст сухих речовин (6-11%), цукрiв (2,9-3,7%), пектинових речовин (0,24-0,8%), дубильних речовин (0,14-0,7%), вiтамiну С (17,5-27 мг%), золи (0,52-0,7%), кислотнiсть за лимонною кислотою (0,65-1,12%).

Наявнiсть значної кiлькостi пектинових i дубильних речовин, мiкроелементiв та вiтамiнiв робить фiзалiс незамiнним в умовах пiдвищеної радiацiї.

Особливостi сортової технологiї вирощування. Сорт "Солегiнний" можна вирощувати на важких родючих та пiсчаних грунтах, за виключенням занадто закислених. Краще розмiщувати в сiвозмiнi, як i томати, другою культурою пiсля капусти та огiркiв, вирощених пiсля свiжого органiчного добрива. Не рекомендується посадка пiсля картоплi, перцю, баклажан, бо фiзалiс має з ними спiльних збудникiв хвороб та шкiдникiв.

Фiзалiс вирощують з попередньою вигонкою розсади або посiвом насiння в грунт на постiйне мiсце. При розсадному способi вирощування на 1 га для одержання розсади висiвається по 300 г насiння, а при посiвi насiння в грунт - 1 кг. Строки посадки розсади в грунт на 7-10 днiв ранiше строкiв посадки розсади томатiв для вiдповiдних районiв вирощування. Розсада висаджується рядками на вiдстанi 50-60 см, вiдстань мiж рядками - 70 см.

Сорт "Солегiнний" чутливий до внесення добрив, хоч i без внесення добрив дає гарний врожай. Восени перед оранкою на неродючих грунтах для пiдвищення врожайностi слiд вносити органiчнi добрива (гнiй, торф) в кiлькостi 50-40 кг/га. Навеснi слiд проводити рихлення грунту та внесення органiчних або мiнеральних добрив - 3 ц калiйної солi та 6 ц суперфосфату на 1 га.

При вирощуваннi насiнникiв слiд додержуватися просторової мiжсортової iзоляцiї (1-1,5 км).

Збирання плодiв ручне. Дозрiвання плодiв наступає через 45-60 днiв пiсля висадки розсади або через 80-95 днiв пiсля сходiв грунтового посiву насiння.

Використання фiзалiсу для харчових потреб. Фiзалiс свiжий вживається в салатах та окремо, як i томати. Фізаліс засолюють, маринують, використовують для приготування овочевої ікри. З фiзалiсу можна готувати також цукати, джем, варення, пюре, асортi з рiзними овочами, ягодами та фруктами.

Лiкувальнi властивостi фiзалiсу зберiгаються при всiх видах переробки. З лiкувальною метою продукти переробки або натуральнi плоди треба вживати щодня на протязi мiсяця з розрахунку 1-5 плодiв на день. З чохликiв фiзалiсу готують солегiнний чай, змiшуючи його в рiвних кiлькостях з листям брусники, пагонами хвощу та насiнням дикої моркви. Для використання солегiнного чаю використовують 1 столову ложку сумiшi 2 склянки окропу. П'ють по 1 склянцi вранцi пiсля снiданку та пiсля обiду.    Copyright © 2004  All Rights Reserved