Інститут оздоровлення і відродження народів України
Благодійний фонд "Небодарний цілитель"
Інститут молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук України
ukr
rus eng

КАВБУЗ
найбiльша у свiтi диво-дивна цiлюща ягода


Кавбуз - одна з нових культурних рослин, одержана оригiнальним способом при допомозi дiї препаратiв нуклеїнових кислот кавуна i гарбуза, що має свiтовий прiоритет. Кавбуз, об'єднуючи характернi властивостi батькiвських форм (кавуна i гарбуза), має на 20-30% вищу врожайнiсть, приємний смак. Вiн може використовуватись як кормова i дiєтична рослина, бо мiстить значну кiлькiсть каротину i понад 15% цукрiв, переважно фруктози, а також сахарозу i глюкозу, клiтковину, пектин, бiлки, фiтин, фосфорнi сполуки, ферменти, вiтамiни А, В, С, В2, РР, ґ, мiнеральнi речовини (калiй, кальцiй, магнiй, залiзо, кобальт).

Кавбуз займає одне з перших мiсць серед культур -джерел каротину. Наявнiсть значної кiлькостi бета-каротину в кавбузi забезпечує протипухлинний ефект, а також має значення в профiлактицi i лiкуваннi атеросклерозу. З профiлактичною метою необхiдно вживати не менше 100 г кавбузної маси на добу, що забезпечує необхiдну для органiзму добову кiлькiсть бета-каротину - 20 мг.

Завдяки наявному комплексу пектинiв i iнших бiологiчно активних речовин кавбуз i продукти його переробки (сiк, джем, пюре, варення, сухий порошок, та iн.) є ефективним засобом для виведення з органiзму важких металiв i радiонуклiдiв. Цi продукти рекомендовано при загальному виснаженнi органiзму, для дитячого i дiєтичного харчування при дiабетi, захворюваннях печiнки, нирок, серцево-судинної i нервової системи, порушеннях обмiну речовин (ожирiння, подагра, набряки), статевих розладах, особливо при iмпотенцiї i аденомi простати у чоловiкiв.


Кавбуз може використовуватись як ефективний радiопротектор та антиоксидант при радiацiйному опромiненнi, що важливо для запобiгання наслiдкiв Чорнобильської аварiї. Велике значення в цьому вiдiграють харчовi волокна, до яких вiдносяться пектиновi речовини, клiтковина. 500 г кавбузу на день забезпечує половину добової потреби в харчових волокнах. Бiологiчне значення пектинiв, i в цiлому харчових волокон, проявляється в їх здатностi зв'язувати радiоактивнi частини та продукти радiолiзу та виводити їх з органiзму. З пектином зв'язуються також важкi метали та токсичнi речовини. Встановлено, що 1 г пектину здатний зв'язувати вiд 160 до 420 мг стронцiю.

Iнститутом оздоровлення i вiдродження народiв України спiльно з АО фiрма КЕБОС i iнститутами гiгiєни харчування Нацiональної Академiї Наук та Мiнздоров'я України розробленi технiчнi умови на випуск дослiдної партiї пюре з кавбузу для харчування i оздоровлення дiтей, особливо зони Чорнобильської катастрофи.

Насiння кавбуза на протязi 20 поколiнь зберiгає промiжну округлу форму з жовтувато-коричневим забарвленням верхньої оболонки, що нагадує насiння кавуна, i другою оболонкою бiлого кольору, яка виявляється пiсля зняття верхньої i нагадує оболонку насiння гарбуза.

Корiнь стержневий, стебло гiллясте довжиною до 3-х метрiв, листя велике, закругленої форми.


Ягода смугасто-зеленого з оранжевим вiдтiнком кольору, маса її до 25-65 кг, кiлькiсть переважно три-чотири на один кущ. Оболонка тонка, мiцна, тому добре зберiгається. М'якуш оранжевого кольору, м'який, його товщина досягає 4-7 см.

Кавбуз дає високi врожаї на рiзних грунтах при звичайнiй для гарбузових культур агротехнiцi вiд пiвденних районiв до широти Москви. На протязi тривалого часу не переопилюється. При молекулярно-генетичному аналiзi цiєї рослини встановлено наявнiсть вiдмiнностей у складi нуклеотидiв геномної ДНК порiвняно з кавуном i гарбузом, а також складу бiлкiв i цукрiв, що пiдтверджує перспективнiсть використання такого методу одержання нових форм рослини. Зараз на основi кавбуза одержано високоолiйну форму рослини "Кавбудек", вмiст високоякiсної олiї в насiннi досягає 45-55%.

Способи застосування. Кавбуз використовують для харчових потреб, для профілактики і лікування різних захворювань.

Насiння кавбуза, як i гарбуза звичайного, ефективний глистогiнний засiб. Вони кориснi дiтям, вагiтнiм жiнкам, лiтнiм людям понад 65-70 рокiв, коли небажанi хiмiчнi глистогiннi препарати.

При нирково-кам"янiй i жовче-кам"янiй хворобi, подагрi, пухлинах простати, атеросклерозi, передчасному старiннi i склерозi вживають олiю з насiння по 20-30 крапель три рази на день на протязi 1-2 мiсяцiв.

При набряках, хворобах печiнки, нирок, артритах, атонiї кишечника, передчасному старiннi, атеросклерозi, дiабетi, ожирiннi, екземi i псорiазi вживають свiжий м'якуш або продукти його переробки без обмежень.

Продуктивнiсть домашнiх тварин i птицi при згодовуваннi кавбуза значно пiдвищується.

Сорт гарбуза «Кавбуз Здоров’яга» занесений в Державний реєстр сортів України (свідоцтво № 05119 від 12.02.03).

За результатами конкурсу Міжнародної Асоціації «Допомога родинам Чорнобиля» на кращий фармацевтичний препарат, лікувальний засіб, продукт харчування, що сприяє виведенню радіонуклідів з організму людини і її оздоровленню, Кавбуз і лікувально-профілактичні вироби з нього нагороджено Знаком Благодійства «За допомогу родинам Чорнобиля SOS-86» (диплом № 006 від 26.04.96 р.).

Вийшло дві книги про кавбуз:
1. Потопальський А.I., Юркевич Л.Н., Воробйоа I.I. Ходить кавбуз по городу -Київ: ДВПП Мiннауки України. -1999, -42с.
2. Потопальський А.І, Юркевич Л.Н., Воробйова І.І. Кавбуз – найбільша у світі цілюща ягода –Вінниця: “Нова книга” -2004, -80с.

Інститут оздоровлення і відродження народів України випускає оздоровчі комплекси з кавбузу    Copyright © 2007  All Rights Reserved