Інститут оздоровлення і відродження народів України
Благодійний фонд "Небодарний цілитель"
Інститут молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук України
ukr
rus eng

ОЗИМИЙ МОЛЕКУЛЯРНИЙ ГІБРИД ПШЕНИЦІ ТА ЖИТА "ПАШНИЦЯ"

Високобiлковий молекулярний озимий гiбрид пшеницi та жита сорту "Пашниця" створений Iнститутом оздоровлення i вiдродження народiв України та Інститутом молекулярної біології і генетики НАНУ методом обробки пшеницi лiнiї "Ассоцiативна остиста" модифiкованими екзогенними нуклеїновими кислотами тетраплоїдного жита сорту "Древлянське" з наступним покращуючим добором рослин на збiднених азотом грунтах.

Основне призначення сорту - використання зерна для продовольчих потреб, а зеленої маси i соломи - для кормових цiлей.

Вегетацiйний перiод сорту "Пашниця" в умовах Київської, Житомирської i Миколаївської областей 308-320 днiв. Форма куща в перiод кущення - напiврозпростерта. Листя широке,темнозелене. Сорт середньорослий. Довжина стебла в залежностi вiд умов вирощування вiд 120 до 150 см. Стебло масивне, мiцне, стiйке до полягання. Колос призматичний, масивний, довжиною 12-18 см, свiтложовтого кольору. Остлоки притиснутi, довжиною 5-6 см, розмiщенi у верхнiй частинi колосу, жовтого кольору. Зерно овальне, сiро-жовте, матове з домiшками зерна скловидного.

Основна бiологiчна особливiсть сорту "Пашниця", що вiдрiзняє його вiд iнших сортiв, наявнiсть на нижньому кiнцi зерновки волоскiв у виглядi "хохолка".

Маса 1000 зерен становить 35-40 г.

Сорт вiдзначається пiдвищеною стiйкiстю до хвороб, засухо- та морозостiйкiстю в порiвняннi з звичайними сортами озимої пшеницi. Має значну стiйкiсть до осипання.

Вмiст бiлку в зернi високий - 18-20%. Сорт високоврожайний.

В умовах опiдзолених пiсчаних грунтiв врожайнiсть зерна складає 45-60 ц/га, а зеленої маси 700 ц/га

Особливостi технологiї вирощування. Строки посiву сорту "Пашниця" на зерно спiвпадають зi строками посiву озимої пшеницi у вiдповiдних районах. Норма висiву на збiднених грунтах 5,0 - 5,5 млн. шт. зерен (150-160 кг) на гектар. При завищених нормах висiву здатний до бiльш раннього i сильного полягання рослин та зменшення врожайностi. Добре реагує на внесення калiйних та фосфорних добрив. Придатний для вирощування по iнтенсивнiй технологiї. Можливий посiв на засолених грунтах. Потребує роздiльного способу збирання врожаю.    Copyright © 2004  All Rights Reserved