Інститут оздоровлення і відродження народів України
Благодійний фонд "Небодарний цілитель"
Інститут молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук України
ukr
rus eng

ТЕТРАПЛОЇДНЕ ЯРЕ ЖИТО "СВIТАНОК"

Сорт ярого жита "Свiтанок" створено Iнститутом оздоровлення i вiдродження народiв України шляхом обробки насiння сорту Ленiнградське тетраплоїдне модифiкованими екзогенними нуклеїновими кислотами рослинного походження.

Основне призначення сорту. Є страхова культура (при несприятливiй перезимiвлi озимих). Зерно використовується для продовольчих потреб, зелена маса i сiно - для кормових.

Вегетацiйний перiод - 120-130 днiв. Кущ в перiод кущення прямостоячий, стебло мiцне, листя свiтло зелене, малоопушене. Листя та стебла з восковим нальотом. Колос призматичний, в перiод повної стиглостi сiро-жовтого кольору довжиною 8-10 см. Висота стебла, в залежностi вiд умов вирощування, вiд 120 до160 см. Вiдзначається крупним зерном: маса 1000 зерен - 40 г.

Сорт тетраплоїдного жита "Свiтанок", як i iншi полiплоїди, добре реагує на агроприйоми та внесення добрив, в чому набагато перевищує звичайне диплоїдне жито. На збiднених азотом пiсчаних грунтах "Свiтанок" бiльш урожайний, нiж звичайне озиме жито i перевищує останнє в 1,5 рази.

Сорт вiдзначається високою стiйкiстю до проростання зерна на коренi, що забеспечує одержання високоякiсного зерна на харчовi та посiвнi цiлi. Стiйкий до кореневих гнилей, снiжної плiсняви та борошняної роси.

Недолiком сорту є здатнiсть до полягання при посiвi на високих агрофонах.

Важливою бiологiчною особливiстю сорту, яка вiдрiзняє його вiд iнших сортiв, є висока врожайнiсть на збiднених азотом грунтах без додаткового внесення добрив, а також засухостiйкiсть.

Особливостi технологiї вирощування. Строки посiву ярого тетраплоїдного жита "Свiтанок" на зерно спiвпадають зi строками посiву ярої пшеницi у вiдповiдних районах. Як i для озимого тетраплоєдного жита, при пiдготовцi насiння до сiвби треба вiдсiвати дрiбну фракцiю (25%), що вмiщує анеуплоїди. Необхiдно сурово дотримуватися просторової iзоляцiї (не менше 1000 м) вiд звичайного (диплоїдного) жита як ярого, так i озимого. Не допускати механiчного змiшування з звичайним житом при посiвi, збираннi та зберiганнi. Вказанi заходи сприятимуть пiдвищенню зав'язування насiння.

Для попередження вилягання на багатих грунтах на початку виходу в трубку бажано застосовувати ретарданти (композан, тур) з розрахунку 3,3-6,6 л/га 60% водного розчину препарату.

Для виробничих посiвiв норма висiву - 120-150 кг/га.

Екологiчнi випробування на врожайнiсть проведенi на Житомирщинi (Коростеньський р-н, колгосп "Свiтанок"), в Київськiй областi (Науково-експериментальна база "Новi культури") та у Науково-дослiдному iнститутi сiльського господарства нечорноземної зони України.

Найбiльша врожайнiсть вiдзначена в умовах лiсостепу (Київська обл.) - 55 ц/га.    Copyright © 2004  All Rights Reserved