Інститут оздоровлення і відродження народів України
Благодійний фонд "Небодарний цілитель"
Інститут молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук України
ukr
rus eng

ТЕТРАПЛОЇДНЕ ЖИТО СЛАВУТИЧ М-1

Сорт Славутич М-1 створено засобом безвекторної передачi спадкової iнформацiї при обробцi насiння вихiдної форми жита Славутич модифiкованою ДНК пирiю. Рослини мають здiбнiсть до засвоєння атмосферного молекулярного азоту за рахунок асоцiативної азотфiксацiї комплексу азотобактер+азоспiрила в ризосферi кореня.

Вегетативний перiод 302-310 днiв. Кущ у перiод кущення напiврозлогий, стебло мiцне, листя темнозелене, малоспушене, листя i стебла з сильним восковим нальотом. Колос призматичний або злегка веретеновидний, в перiод повної стиглостi сiро-жовтого кольору, довжиною 8-10 см. Висота, в залежностi вiд умов, змiнюється вiд 120 до 160 см. Зернiвка злегка зморщена. Вага 1000 зерен - 44,5-55 г. Сорт тетраплоїдного жита Славутич М-1, як i iншi культивованi полiплоїди, дуже чутливий до агрозаходiв i внесення фосфорних добрив, в чому набагато перевищує звичайне (диплоїдне) жито. На збiдненому азотом грунтi Славутич М-1 бiльш врожайний нiж звичайне жито. В цих умовах вiн перевищує по врожайностi останнє в 1,5 рази. Сорт також стiйкий до засолення. Вiдзначається посухостiйкiстю, зимостiйкiстю, стiйкий до кореневої гнилi i борошняної роси.

Вивчення залежностi врожайностi вiд норми висiву насiння на Iванкiвськiй Київської обл. i Новгород-Сiверськiй Чернiгiвської обл. державних сортодiльницях показало, що зменшення норми висiву насiння з 5,0 млн. до 3,5 млн. штук/га веде до достовiрного збiльшення врожайностi на 7-12%, що дає пiдставу рекомендувати проводити виробничий висiв iз зменшеною нормою висiву (наприклад, 120-150 кг/га замiсть 200 кг/га для Чернiгiвської обл.).

Строки посiвiв тетраплоїдного жита спiвпадають з строком посiву пшеницi у вiдповiдних районах. Для попередження полягання на багатих грунтах на початку виходу в трубку бажано застосування ретардантiв (композан, тур) iз розрахунку 3,3-6,6 л/га 60% водного розчину препарату. Внесення добрив i агротехнiчнi засоби проводяться вiдповiдно до рекомендацiй, розроблених для пшеницi.

Проведенi екологiчнi і держсортовипробування жита сорту Славутич-1. Найбiльш високий врожай отриманий в умовах сортовипробування i складає 52 -60 ц/га. Насіння цього сорту використовується в даний час в інституті для подальших селекційних досліджень.    Copyright © 2004  All Rights Reserved