Інститут оздоровлення і відродження народів України
Благодійний фонд "Небодарний цілитель"
Інститут молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук України
ukr
rus eng

Тетраплоїдне озиме жито "Древлянське"


Сорт жита "Древлянське" створений Iнститутом оздоровлення i вiдродження народiв України i Iнститутом молекулярної бiологiї i генетики НАН України методом обробки насiння сорту "Белта" модифiкованими екзогенними нуклеїновими кислотами тваринного походження з наступним покращуючим добором рослин на збiднених азотом грунтах.

Основне призначення сорту - використання зерна для продовольчих потреб, зеленої маси i соломи - для кормових.

Вегетацiйний перiод - 307-312 днiв. Форма куща в перiод кущення - напiврозпростерта. Колiр листя - темно-зелений. Сорт середньорослий. Довжина стебла коливається, в залежностi вiд умов вирощування, вiд 120-150 см. Стебло масивне, мiцне, стiйке до злому. За роки випробування в умовах Житомирської та Київської областей у 1989-1992 рр стiйкiсть проти полягання складала в середньому 4-6 бали при 3,3 бали у сорту "Славутич М-1".

Сорт вiдзначається призматичним, не ламким колосом, довжиною 10-12 см сiро-жовтого кольору. Щiльнiсть колосу середня (3-4 членика на 1 см стержня).

Колоскова луска 9-10 мм, вузька, двохжилкова, з малопомiтною зазубренiстю. Кiль сильно виражений. Остюки довжиною 4,5-6 см торчащi, сiро-жовтого кольору. Зерно крупне, напiвдовге, з рiдкими волосками на основi зернини, напiввiдкрите, сiро-жовтого кольору. Вага 1000 насiнин 40-55 г.

Сорт має високу стiйкiсть до проростання зерна в колосi на коренi, що забеспечує одержання високоякiсного зерна для посiву та продовольчих потреб.

Жито "Древлянське" добре кущиться, в середньому продуктивне кущення складає 4,0 стебла при 3,4 у сорту "Славутич М-1". Це дозволяє зменшити норму висiву насiння при сприятливих умовах вирощування до 3,5-4,0 млн штук зернин на га, що призводить до збiльшення врожайностi. Сорт зимостiйкий, стiйкий до кореневих гнилей, снiжної плiсняви та борошневої роси.

Недолiком сорту є загибель рослин при тривалому вимоканнi, яке продовжується бiльше мiсяця та враження бурою iржею.

Особливостi технологiї вирощування: строки посiву тетраплоїдного жита на зерно спiвпадають зi строками посiву пшеницi у вiдповiдних районах. При пiдготовцi насiння необхiдно проводити вiдсiв фракцiї дрiбного насiння (25% - анеуплоїди). Необхiдною умовою є затримання просторової iзоляцiї (не менше 1000 м) вiд звичайного (диплоїдного) жита та нi в якому разi не допускати механiчного змiшування зерна з диплоїдним житом при зберiганнi, посiвi та збираннi.

Жито "Древлянське" добре реагує на внесення калiйних та фосфорних добрив. Можливе вирощування за iнтенсивною технологiєю.

Вказанi особливостi технологiї вирощування забеспечать збереження сортових ознак жита "Древлянське" та приведуть до збiльшення урожайностi.

Проведене авторське конкурсне сортовипробування сорту (Експериментальна база АН України "Новi культури" в Київськiй обл., Науково-дослiдний iнститут сiльського господарства нечорноземної зони України, колгосп "Свiтанок" Коростеньського р-ну Житомирської обл. та господарства Чутiвського р-ну Полтавської обл.) на збiднених азотом грунтах без додаткового внесення органiчних i азотвмiсних мiнеральних добрив показало, що сорт жита "Древлянське" перевищує кращий сорт нашої селекцiї "Славутич М-1", що пройшов Держсортовипробування, на 14,3%, а диплоїдний контроль жита "Житомирське" на 23,2%. З 1985 р. в господарствах Житомирської обл. здiйснювались конкурснi випробування сорту порiвняно з районованими сортами, а в 1993-1996 рр проведено Державне сортовипробування цього сорту.

Найбiльш високий врожай на звичайних грунтах в умовах Київської обл. складав 55 ц/га. В умовах державних сортовипробувань у 1994 р. в Чернiвецькiй i Хмельницькiй областях урожайнiсть сорту досягла 66-66,8 ц/га.

В 1997 р. сорт жита "Древлянське" занесений в Державний реєстр сортiв України та визнаний нацiональним стандартом для тетраплоїдних сортiв жита.

Авторськi права на сорт захищенi авторським свідоцтвом № 406, 1997 р.    Copyright © 2004  All Rights Reserved