Інститут оздоровлення і відродження народів України
Благодійний фонд "Небодарний цілитель"
Інститут молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук України
ukr
rus eng

Про диво-дивний комплекс "Дивостим" - помічник усього живого

Якщо Ви не знайомі із дивами Природи, то знайомтесь - їх забезпечить усім живим істотам, що навколо Вас, наш природний стимулюючий комплекс "Дивостим". На базі Дивостиму розроблені технології підвищення врожайності рослин і грибів, укорінення цінних рослин, збільшення продуктивності риб, бджіл і шовкопрядів.

В основу цих технологiй покладено принцип регуляцiї фiзiологiчних процесiв бiологiчно активними речовинами, одержаними на основi природних сполук, якi застосовуються в медицинi. Цi розробки захищенi кiлькома авторськими свiдоцтвами колишнього СРСР. Вони створенi колективом авторiв-працiвникiв Львiвської лабораторiї коригуючої терапiї злоякiсних пухлин i лейкозiв, вiддiлу модифiкацiї структури бiологiчно активних речовин Iнституту молекулярної бiологiї i генетики НАН України, Iнституту оздоровлення i вiдродження народiв України ТОВ, Української сiльськогоспо-дарської академiї, Iнституту захисту рослин, Інституту гідробіології.

З цих речовин створено комплекс у виглядi порошку - Дивостим. Наводимо технології застосування Дивостиму.

Технології застосування Дивостиму

 1. Технологія підвищення життєздатності та продуктивності бджіл і збільшення медозбору на 40-60%
 2. Технологія підвищення продуктивності і урожайності рослин на 20-50%
 3. Технологія прикореного укорінення зелених і здерев'янілих пагонів шляхом замочування в розчині Дивостиму
 4. Технологія інтенсифікації вирощування грибів (шампіньенів, глив, сіі-таке та ін.) із застосуванням Дивостиму
 5. Технологія підвищення продуктивності рибництва, марикультури і прискореного одержання нових порід і форм риб


Технологія підвищення життєздатності та продуктивності бджіл і збільшення медозбору на 40-60%

Методика застосування: Три грами Дивостиму (1 чайна ложка) розчинити у 3-х лiтрах гарячого цукрового сиропу і перемiшати до повного розчинення, або двi столовi ложки Лактодивостиму (комплексу Дивостиму із сухою молочною сумішшю) розчинити в 0,5 л води.

Один лiтр отриманого розчину використати в годiвницi на одну бджолосiм'ю. Через кожнi 2 мiсяцi таким же розчином пiдгодувати бджiл повторно.

Кожна обробка пiдвищує працездатнiсть i тривалiсть життя бджiл, а також збiльшує медозбiр на 40-60%. При цьому збiльшується заготiвля бджолосiм'єю пилку i виготовлення воску.

Ефект обробки зберiгається на протязi 2-2,5 мiсяцiв. Тому пасічники використовують її перед вильотом бджіл, через місяць після обльоту і перед максимальним медозбором у своїй місцевості.

Технологія інтенсифікації розведення медоносних бджіл
(Захищено авторським свідоцтвом СРСР)

Технологія забезпечує:

 • покращення розвитку бджіл;
 • збільшення розплоду, загальної маси, продуктивності · продовження життя бджолосімей;
 • стійкість до хвороб;

Технологія передбачає використання препарату Дивостим. В таблицях наведені дані, що отримані при використанні окремих складових препарату Дивостим в порівнянні з відомими препаратами.

Показники розвитку медоносних бджіл під дією складових препарату Дивостим
Препарат Концентрація Маса робочих бджіл, мг Тривалість життя,дні Маса обножки, мг Кількість вирощеного печатного розплоду (число квадратів)
Складова-1 0,020 118,5±4,8 29,0±1,2 18,6±1,5 48,5±1,6
Складова-2 0,020 117,0±3,8 29,5±1,3 19,7±1,8 49,9±1,7
Складова-3 0,020 119,2±4,8 30,3±1,5 18,2±1,3 50,8±3,0
Аренарія 0,1 111,8±2,5 24,9±1,8 15,8±1,5 45,0±1,6
(за відомим способом) 0,050 108,9±2,0 23,7±1,6 15,1±1,3 44,3±1,9
Контроль - 98,4±1,2 22,3±0,8 13,2±0,7 36,0±2,3

Порівняльні показники розвитку і продуктивності медоносних бджіл в запропонованому способі і у відомому
Порівняльні показники і продукти Отриманий результат вирощування бджіл при застосуванні способу Позитивний ефект запропонованого способу в порівнянні з відомим
пропонованого відомого
Діапазон використаних концентрацій, % 0,20-0,02 0,10-0,05 Ширше діапазон крнцентрацій
Спосіб застосування препарату Обробка яєць Підживлення бджіл Безпосередня дія на яйця
Маса робочих бджіл, мг 118,5 109,4 + 9,1
Тривалість життя бджіл, дні 28,2 23,8 + 4,4
Маса обножки, мг 17,3 14,9 + 2,4
Кількість вирощеного печатного розплоду (квадрати) 48,4 43,9 + 4,5

Вiдгуки пасiчникiв на застосування препарату Дивостим

Пасiчник Дахновського лiсництва Черкаського лiсгоспзагу СушковВ.I. пише: "Я використовував препарат "Дивостим" перед медозбором на акацiї i липi. Дослiднi сiм'ї ( їх було 10 штук) я пiдгодовував згiдно iнструкцiї по застосуванню препарату. За даними спостереження через 3-5 днiв дослiднi сiм'ї ставали спокiйнiшi i, навiть якщо ще не почався медозбiр, у маток збiльшувалась вiдкладка яєць, матки робили рiвномiрний засiв. Пiсля викачки у дослiдних сiм'ях меду було на 4-6 кг бiльше, нiж у контрольних сiм'ях, рiвних по силi з дослiдними.

Восени я отримав цукор для закормки дуже пiзно, i сироп дав бджолам, якi повиннi були зимувати. Матки в цей час вже майже закiнчили сiяти, а 5 маток були не заплiдненi. Положення було катастрофiчним. В мене залишилось трiшки препарату "Дивостим", i я вирiшив згодувати його сiм'ям. Через 4 днi я приїхав на пасiку i був здивований. Матки почали iнтенсивно сiяти, а незаплiдненi матки почали вiдкладку яєць через тиждень. В зиму у мене пiшло 30 сiмей. Пiсля зими, яка була суворою, залишилось 29 сiмей (одна сiм'я загинула по моїй провинi).

Узагальнюючи вище сказане, необхiдно вiдмiтити, що препарат "Дивостим" збiльшує продуктивнiсть бджiл, є стимулятором росту сiм'ї має позитивний вплив на зимiвлю бджiл."

Пасiчник ксп "Нива", с. Боровикове Звенигородського р-ну Черкаської областi Боровик М.I. пише: "При використаннi препарату "Дивостим" потрiбно було знати дiю його на слабких бджолосiмей, сила яких 3-4 рамки. Для цього було використано 5 бджолосiмей. Дiя препарату на медозбiр: було взято 15 бджолосiмей.

Препарат застосовувався два рази - 10 травня i 25 червня. А також хотiлось знати дiю препарату на зимiвлю бджiл рiзних по силi. Для цього було використано 10 слабких, 10 середнiх i 10 сильних бджолосiмей. Пiд час дослiду були одержанi такi результати:

 1. Всi слабкi сiм'ї не хворiли, добре розвивались i на зиму 1996-1997 року ввiйшли сильними.
 2. Продуктивнiсть бджолосiмей на 4-5 кг меду бiльша, нiж у контрольних такої самої сили.
 3. Всi дослiднi сiм'ї поставленi в зиму 1996-1997 р. перезимували дуже добре. Пiдмору майже не було, на вiдмiну вiд контрольних. Крiм цього, жодна дослiдна бджолосiм'я нiякими хворобами пiд час використання препарату, а також пiсля цього не хворiла.

Було помiчено пiдвищену активнiсть бджолосiмей у медозборi 1997 року, яким препарат вже не давався, вони мали на 3-5 кг продукцiї бiльше, порiвняно з iншими.

В кiнцi потрiбно вiдмiтити, що препарат "Дивостим" пiдвищує продуктивнiсть бджiл, є стимулятором росту бджолосiм'ї, пiдвищує стiйкiсть органiзму бджоли до хвороб i зимостiйкiсть бджiл."До початку 

Технологія підвищення продуктивності і урожайності рослин на 20-50%

Технологiя передбачає:

 1. Обробку Дивостимом насiння перед посiвом
  - сухим порошком шляхом ретельного перемiшування насiння пiсля всiх процедур, передбачених iснуючими технологiями (10 г Дивостиму на 100 кг насiння);
  - розчином препарату шляхом замочування на нiч (10-12 годин) перед посiвом (10 г Дивостиму на 50-100 лiтрiв води на 100 кг насiння).
 2. Можливе пiдживлення рослин Дивостимом у виглядi розчину (10 г Дивостиму на 100 л води на 1 га площi) пiсля висаджування розсади або появи сходiв при посiвi у вiдкритий грунт.
Пiдвищення продуктивностi рослин забезпечується молекулярною регуляцiєю Дивостимом адаптивних можливостей рослин:
 • пiдвищена стiйкiсть до захворювань, засолення i збiднення азотом грунту, перепадiв температур i вологи;
 • iнтенсифiкацiя синтезу хлорофiлу i фiтогормонiв;
 • інтенсивніший розвиток кореневої системи.


Технологія прикореного укорінення зелених і здерев'янілих пагонів шляхом замочування в розчині Дивостиму

Ефективність Дивостиму значно вища існуючих засобів: калій- гетероауксин, індол-оцтова кислота та ін.

В розчинi Дивостиму на звичайнiй водi (1 г на 1-5 л) при кiмнатнiй температурi замочити пагони рослин. Експозицiя для зелених пагонiв 4-6 годин, а для здерев'янiлих 12-20 годин.

Виробничi випробування Дивостиму в рослинництві здiйсненi в умовах вiдкритого i закритого грунту сiльськогосподарськими об'єднаннями та фермерськими господарствами в рiзних екологiчних i географiчних зонах України.

При застосуваннi Дивостиму у квітникарстві скорочується час утворення бутонів, збільшується кількість і величина квітів, активується їх розмноження. В овочiвництвi урожайнiсть збiльшується на 20-50%, скорочується дозрiвання плодiв на 10-15 днiв. Аналогiчнi результати одержанi при вирощуваннi зернових, картоплi, льону, соняшника, цукрового буряка, хмелю.Технологія інтенсифікації вирощування грибів (шампіньенів, глив, сіі-таке та ін.) із застосуванням Дивостиму

Технологія складається з традиційних способів вирощування грибів, однак спочатку необхідне замочування грибного субстрату в розчині Дивостиму в співвідношенні 1г Дивостиму на 1000 мл води.

Використання Дивостиму збільшує оборотність приміщень для вирощування грибів на 2 грибних цикли в рік і збільшує виробництво грибів при масовому виробництві на 25-30%.

Вивчення технології при вирощуванні шампіньйонів (печериць) та глив здійснено нами разом із спеціалістами господарства "Київська овочева фабрика".

Гриби можна вирощувати й у домашніх умовах. Підприємством "Соля і Ко" разом з Інститутом оздоровлення і відродження народів України, Інститутом ботаніки НАН України і ПТП "Гостинний двір" розроблена технологія вирощування їстівного лікарського гриба Сіі-Таке в домашніх і промислових умовах.

Гриб Сіі-Таке продукт харчування, що легко засвоюється. Містить повноцінні рослинні білки, вуглеводи, високоактивні ферменти, екстрактивні і мінеральні речовини, вітаміни. У Японії вивчені імуностимулюючі і протиракові властивості гриба і на національному рівні поставлене промислове культивування грибів Сіі-Таке з включенням їх у харчовий раціон японців. Онкологи Японії, Америки, західних країн Європи використовують гриб і препарати з нього як важливе доповнення до хіміо- і променевої терапії в післяопераційному періоді в онкохворих. При регулярному вживанні підвищується стійкість до інфекційних захворювань, знижується рівень холестерину, нормалізується підвищений тиск крові, відновлюється потенція.

Для вирощування грибів використовується спеціальний грибний субстратний брикет вагою 1,5 кг. З одного субстратного брикету домашній врожай Сіі-Таке протягом 1,5 місяців складає більш ніж 1 кг коштовних грибів. З одного квадратного метра вертикального вирощування збирається до 30 кг Сіі-Таке. Це дозволить щодня мати свій могутній імуностимулятор життя й успішно захищатися від хвороб. Особливо це необхідно онкохворим, що можуть вживати цей гриб до і після операції як у сирому виді так і після кулінарної переробки. Тому у західних країнах все частіше використовують Сіі-Таке для профілактики і лікування різних онкологічних і інших виснажливих хвороб.

При захворюванні необхідно вживати 100-150 г свіжих чи 10-15 г сухих грибів у добу. При кулінарній обробці необхідно 300-350 г на день.

Приклад використання Дивостиму
При дослідженні 130 субстратних брикетів із застосуванням Дивостиму методом замочування встановлено:

 1. Схожість грибів Сіі-Таке, шампіньйонів і гливи звичайної в порівнянні з контрольною партією відбувається на 5 днів раніш.
 2. Кількість грибних зародків збільшена на 25%.
 3. Ріст грибів значно інтенсивніший в порівнянні з контролем (на 0,5 см у добу). Визначено тенденцію стійкості проти висушування грибних зародків.
 4. Розміри капелюшків грибів Сіі-Таке в порівнянні з контрольною партією перевищують нормативний у 2 рази і складають у діаметрі 8-12 см.
 5. Врожайність Сіі-Таке склала 1300-1500 г з 2-х кг сухого субстрату, що перевищує нормативну на 30-35%.
 6. Кількість врожайних грибних хвиль Сіі-Таке збільшилася в 2 рази в порівнянні з контролем (контроль - 2 хвилі, з Дивостимом -- 4-5 хвиль).
 7. Врожайність гливи звичайної в дослідній партії перевищує контрольну на 20-25%, а шампіньйонів на 20-40%, завдяки третій додатковій урожайній хвилі.
 8. Застосування Дивостиму у грибних субстратах значно підвищує ефект пружності грибів, що відчутно впливає на їхнє збереження і транспортування.


Технологія підвищення продуктивності рибництва, марикультури і прискореного одержання нових порід і форм риб

Технологія включає:

 • підвищення продуктивності за рахунок життєстійкості, інтенсивності росту, стійкості до хвороб;
 • прискорене створення нових порід і гібридів оригінальним методом безвекторної передачі спадкової інформації;
 • обробку незаплідненої ікри;
 • вплив на запліднену ікру, личинок і мальків;
 • використання біологічних комплексів при годівлі мальків, молодих і дорослих риб з метою стимуляції продуктивності і підвищення стійкості до шкідливих факторів впливу (хвороби, зміни температури, умов годівлі).
Ефективність технології підтверджена в дослідах на різних видах риб родини коропових (в'юн, короп, карась, білий амур, товстолобик), форелі, лососевих риб, морського гребінця, морської зірки та ін.

Збільшення продуктивності досягає 20-40%, витрати окупаються в перший рік використання технології.

При створенні нових видів, форм і порід риб необхідна організація спільних науково-виробничих комплексів з достатнім інвестуванням робіт.
    Copyright © 2004  All Rights Reserved